Opis projektu, cele

Projekt „Stowarzyszenie Klaster 3×20 jako think tank w procesie transformacji energetyki i kształtowania polityki energetycznej Polski w systemie bottom-up w horyzoncie 2050”

finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

   Przedmiotem projektu są działania mające na celu wsparcie instytucjonalne naszego Stowarzyszenia. Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność, szczególnie Konwersatorium i Bibliotekę Źródłową Energetyki Prosumenckiej, a teraz Platformę PPTE2050, nasze Stowarzyszenie ma szansę stać się profesjonalnym think tankiem.

Docelowo wsparcie odbywać się będzie poprzez: 1) umocnienie roli think tanku w środowisku uczestników transformacji rynków energii, pogłębianie relacji i rozszerzenie wpływów; 2) opracowanie referencyjnych produktów na okres transformacji krajowej energetyki; 3) wzmocnienie działalności analitycznej, poszerzenie bazy wiedzy i kompetencji interdyscyplinarnego zespołu think tanku; a także przez: 4) działania promocyjne; 5) działania związane ze wzmocnieniem powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, samorządami i instytucjami naukowymi oraz 6) działania związane ze wzmocnieniem struktury administracyjno-gospodarczej Stowarzyszenia Klaster 3×20.