Stowarzyszenie Klaster 3×20

jest podmiotem ukierunkowanym na promowanie, wdrażanie i upowszechnianie w Polsce celów polityki energetycznej Unii Europejskiej, wyrażającej się początkowo w postaci Pakietu 3×20 poprzez politykę klimatyczną, zakładającą ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 40% (w stosunku do 1990 roku). Punktem docelowym powinno być takie zreformowanie i dostosowanie gospodarki, by w horyzoncie 2050 zapewnić neutralność klimatyczną Europy.
Stowarzyszenie koncentruje się na wypracowaniu kompleksowych rozwiązań transformujących polską energetykę WEK, uzależnioną od paliw kopalnych, w kierunku monizmu elektrycznego OZE 2050